• eyes-upper-blepharplasty-03a-moses
  • eyes-upper-blepharplasty-03b-moses
  • eyes-upper-blepharplasty-03c-moses

This patient had an upper blepharoplasty.